Domů

Languages

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

Zákony: 561/2004 Sb. (školský zákon), 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících), 500/2004 Sb. (správní řád), 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím). Vše v platném znění.

Vyhlášky: č. 671/2004 Sb. (o přijímání uchazečů), č. 442/1991 Sb. (o ukončování studia ve středních školách a učilištích), č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání), č. 48/2005 Sb.(o základním vzdělávání), č. 16/2005 (o organizaci školního roku), č. 364/2005 Sb. (o dokumentaci škol a školských zařízení), č. 73/2005 Sb. (o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných), č. 317/2005 Sb. (o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků), č. 223/2005 Sb. (o některých dokladech o vzdělání), č. 64/2005 Sb. (o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů), č. 15/2005 Sb. (o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy), atd. Vše v platném znění.

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 8,00 do 14,00. O prázdninách pouze ve stanovených úředních dnech a hodinách.

Tamtéž je k nahlédnutí výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok.