Domů

Languages

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro rok 2015/16 -  další kolo
Obchodní akademii, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Přihlášky  ke studiu podávejte do 18. 6. 2015.

 Počet přijímaných uchazečů ve druhém kole:

 Kód oboru vzdělání

 Obor vzdělání

 Celkový počet

 63-41-M/02

 Obchodní akademie (se zaměřením cestovní ruch a zahraniční obchod,

 nebo podnikání)

14

 18-20-M/01

 Informační technologie

1

Kritéria přijímacího řízení pro druhé kolo přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě:

1.   výsledků centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky pro obory s maturitní zkouškou v rámci pilotního ověřování (testy proběhly 15. 4. 2015) – uchazeč, který se jich zúčastnil doloží svůj výsledek výpisem ověřeným razítkem školy na které testy konal nebo na základě přijímací zkoušky obdobné obtížnosti a stejného bodového hodnocení (test z MAT 50 bodů, test z ČJL – 50 bodů), která se bude konat 25. června 2015.

2.   prospěchu z druhého pololetí předposledního ročníku školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku povinné školní docházky (zpravidla 9. třída ZŠ).

3.      za umístění na olympiádách

V bodovém hodnocení budou tyto části započítány následujícím způsobem: jedna třetina bodového hodnocení bude za prospěch z povinné školní docházky, dvě třetiny za centrálně zadávané jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci pilotního ověřování nebo body získané při zkoušce. Z matematiky musí uchazeč získat minimálně 7 bodů, z českého jazyka minimálně 7 bodů. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u zkoušky neuspěl a nemůže být přijat. Uchazeči, kteří se umístili v okresním a vyšším kole olympiády do třetího místa v matematice, ve fyzice, v cizím nebo v českém jazyce, dostanou bonus 5 bodů za každé jednotlivé umístění.

U bodového hodnocení prospěchu školy, kde žák plní povinnou školní docházku (ZŠ, víceleté gymnázium), budeme vycházet ze známek devíti hlavních předmětů druhého pololetí osmého ročníku a prvního pololetí devátého ročníku (český jazyk, první cizí jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská nauka). Za jedničku odečteme 0 bodů, za dvojku 1 bod, za trojku 2 body, za čtyřku 5 bodů, za pětku 15 bodů. Uchazeč se samými jedničkami na obou vysvědčeních tak získá plných 50 bodů, v případě jedné dvojky 49 bodů atd.

Uchazeči, kteří splnili výše uvedené podmínky, budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů (maximum 150 bodů + možný bonus za účasti v okresních a vyšších kolech olympiád):

      za prospěch maximum 50 bodů

      za výsledek testu z matematiky maximum 50 bodů

      za výsledek testu z českého jazyka maximum 50 bodů

      bonus za účasti v okresních a vyšších kolech olympiád  …bodů.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat nejprve počet bodů za vysvědčení, pokud i nadále zůstane stejný počet, rozhodne počet bodů za zkoušku z matematiky, dále za zkoušku z českého jazyka.

Přijímání cizinců se řídí příslušnou legislativou, především §20 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Maximální počet bodů za tento rozhovor je 50 bodů.

Pozn.: Na přihlášce ke studiu musí být uvedeno, který cizí jazyk je první.

 

18. května 2015

RNDr. Věra Svatošová

Ředitelka školy

 

 

PřílohaVelikost
Zadání CJ pro školní rok 2003/0472.9 KB
Zadání MAT pro školní rok 2003/0440.71 KB
Zadání CJ pro školní rok 2004/0556.11 KB
Zadání MAT pro školní rok 2004/0541.71 KB
Zadání CJ pro školní rok 2005/0675.3 KB
Zadání MAT pro školní rok 2005/0642.56 KB
Zadání CJ pro školní rok 2006/0764.69 KB
Zadání MAT pro školní rok 2006/0741.3 KB
Zadání CJ pro školní rok 2007/0862.77 KB
Zadání MAT pro školní rok 2007/0843.98 KB
Zadání MAT pro školní rok 2012/13 1. kolo24.5 KB
Zadání MAT pro školní rok 2012/13 2. kolo31 KB
Zadání CJ pro školní rok 2012/13 1. kolo48.5 KB
Zadání MAT pro školní rok 2013/14 1. kolo29 KB
Zadání MAT pro školní rok 2013/14 2. kolo37 KB