Domů

Languages

Profil absolventa

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie se zaměřením na podnikání

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, které je nutné pro výkon různých ekonomických funkcí ve výrobních podnicích, v obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Absolvent je připravován pro samostatné podnikání, kde uplatní teoretické a praktické znalosti účetnictví.

Cílové vědomosti a dovednosti:

 • znalost a pochopení podstaty základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice
 • vědomost a dovednost zpracovávat a hodnotit vhodnými metodami informace potřebné k ekonomické činnosti
 • důkladná znalost účetnictví
 • znalost funkčních možností prostředků výpočetní a organizační techniky a dovednost účelně a účinně jich využívat
 • schopnost aplikovat vybrané matematické postupy při řešení úloh v hospodářské praxi
 • znalost organizace a průběhu podnikových činností z ekonomického hlediska
 • znalost základních právních norem a dovednost pracovat s právními normami
 • znalost daňového systému se zaměřením na daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a spotřební daně
 • dovednost věcně, jazykově a formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s hospodářskou činností, včetně využívání současné techniky
 • dovednost přesně psát na psacím stroji (počítači) a dodržovat normalizovanou úpravu písemností
 • aktivní znalost dvou cizích jazyků
 • praktické ovládání PC a práce s Internetem  

Obor 18-20-M/01 Informační technologie se zaměřením na podnikání

Obor Informační technologie je zaměřen více technicky na HW a aplikační SW. Hodinová dotace v ekonomických předmětech je podstatně nižší než u oboru Obchodní akademie a u předešlého oboru Informatika v ekonomice. Studenti se připravují pro údržbu prostředků IT z hlediska HW, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových  řešení. Připravují návrhy a provádějí realizaci a administraci sítí. Mimo to získají i praktické znalosti z ekonomiky, základů účetnictví, daní a marketingu.Absolventi ovládají úpravu grafických objektů v náročnějším grafickém prostředí a tvorbu grafických prezentací.

 

Profil absolventa

Absolvent informačních technologií je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Při studiu získají žáci odborné znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat.

Cílové vědomosti a dovednosti:

 • schopnost pracovat s osobním počítačem dalšími prostředky   informačních a komunikačních technologií
 • znalost programování a vývoje uživatelských a databázových a webových řešení, včetně praktické tvorby webových stránek
 • dovednosti a znalosti z oblasti instalace a správy aplikačního softwaru
 • schopnost instalací a správy OS
 • schopnost navrhovat, realizovat a spravovat sítě
 • znalosti umožňující kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií, včetně znalostí účinné propagace a marketingu
 • schopnost podpory uživatelů prostředků informačních technologií a tvorby návrhů řešení problémů pro jednotlivé uživatele
 • znalost údržby prostředků informačních technologií z hlediska hardwaru
 • schopnost navrhovat a realizovat hardwarová řešení odpovídající účelu nasazení
 • schopnost aplikovat vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
 • znalosti počítačové grafiky a její aplikace
 • orientace v daňové problematice, daňové evidenci, účetnictví a základech podnikání