Domů

Languages

Dnes fiktivně, zítra reálně

logolink  
Projekt byl úspěšně uzavřen.

Při realizaci byl zpracován tréninkový program výuky pro přímé provázání studia s praxí. Tento program byl ověřován v průběhu 18 měsíců. Programem prošlo asi 270 studentů a 24 lektorů a konzultantů zúčastněných škol. Studenti využijí poznatky získané ve škole pro nácvik podnikatelských činností s cílem dosažení samostatnosti, konkurenceschopnosti, autoevaluace a osvojení praktických zkušeností s týmovou prací a s jednotlivými rolemi v rámci organizační struktury firmy. Stěžejním prvkem byla prezentace vlastních dovedností, komunikace s obchodními partnery tuzemskými a zahraničními jednak při běžném obchodním styku, jednak na mezinárodním veletrhu a při zajištění konference pořádané pro studenty a vyučující jednotlivých FF a organizaci regionálního veletrhu v Náchodě. Práce ve firmě zvýší pocit odpovědnosti za vlastní práci a za výsledky dosažené celým týmem.
Projekt se zaměřil na:
1. Rozvoj samostatné činnosti studentů v oblasti podnikání
2. Rozvoj tvořivé činnosti a aktivity studentů
3. Rozvoj komunikace mezi studenty a obchodními partnery
4. Používání cizích jazyků v podnikatelské praxi
5. Ověření si vlastních schopností na různých pozicích ve firmě
6. Použití teoretických znalostí v podnikatelské praxi
7. Účast na veletrhu fiktivních firem a jeho organizace
8. Vytvoření pocitu zodpovědnosti za vlastní práci i za kolektiv
9. Poznání reálného fungování malých firem, s.r.o i velkých podniků
10. Poskytnutí praktického ekonomického vzdělání
11. Výměna zkušeností mezi lektory partnerských škol a propojení jejich výuky s reálnou praxí (konzultace s pracovníky místně příslušných finančních úřadů a VZP)
12. Vytvoření metodických materiálů pro vedení praxe na OA a digitálních materiálů pro práci ve FF
 
Výuka FF bude probíhat na školách zapojených do projektu i nadále jako vyučovací předmět dotovaný dvěma hodinami na OA Náchod a 3 hodinami na OA Kostelec nad Orlicí. Bude pravidelně zařazována do rozvrhu příslušných ročníků v souladu se ŠVP, který do těchto ročníku postoupí právě v následujícím školním roce po skončení projektu. Stejně tak i praxe ve skutečných firmách bude probíhat ve všech školách obdobně, jako tomu bylo v průběhu projektu.
Finanční prostředky na tuto výuku budou hrazeny z rozpočtu škol, který by se měl v souvislosti s vyšším počtem povinně odučených hodin v ročníku pro školy zvýšit a nadstandartní činnosti by měly být hrazeny ze sponzorských darů.
Při výuce budou více využívány nové metody výuky, dojde k propojení teorie s praxí. Student se sám rozhoduje, co bude dělat, jak to bude dělat, aby dosáhl prosperity firmy a v průběhu činnosti sám hodnotí, co musí změnit a kde udělal chybu, když se FF nedaří. Studenti si vyzkouší brainstorming a řízenou diskusi nejen jako její účastníci, ale především jako její organizátoři. Naučí se vystupovat na veřejnosti s ohledem na sledování svých zájmů, dále prezentovat výsledky své práce a vést diskusi nejen v češtině, ale i v cizím jazyce, nastylizovat životopis a ucházet se o práci v průběhu konkurzu. Studenti se setkají s kontrolní činností nezávislých státních orgánů, které fungují v běžné ekonomické praxi. Vyzkouší si organizaci větší akce regionálního charakteru - regionální veletrh FF v Náchodě.