Startseite

Languages

Století obchodního školství v Náchodě

Základní podmínku vzniku obchodního školství vystihl vcelku správně již Vladimír Matějček, bývalý profesor Obchodní akademie v Náchodě, když v r. 1970 napsal: "Rozvoj ekonomického školství v Náchodě je spjat s celkovým vývojem města, které začalo nabývat na významu teprve po založení prvních průmyslových podniků ve 2. pol. 19. století. Tak se znenáhla stávalo hospodářským a časem i kulturním a politickým centrem rozsáhlé oblasti."

Byl to převážně průmysl textilní, zejména bavlnářský, který vznikal nejen v Náchodě, ale také v Hronově, Červeném Kostelci, České Skalici a Novém Městě nad Metují, resp. v sídelních a průmyslových aglomeracích uvedených měst.

Formování náchodské textilní podoblasti dovršila výstavba přádelny bavlny firmy Josef Bartoň a synové v Náchodě v letech 1905-1908. Tehdy vlastně dosáhl textilní průmysl na Náchodsku svého největšího rozsahu.

Nástup textilního průmyslu se projevil také nárůstem počtu obyvatel soudního okresu Náchod.Podle průzkumů nebyl však jen výsledkem pouhého přirozeného populačního přírůstku. Byl především důsledkem migrace mladých lidí, jež nemohlo uživit zemědělství, nebo pocházejících z rodin zabývajících se domáckým tkalcovstvím.

Je pochopitelné, že prudký nárůst počtu obyvatel si vyžádal výstavbu nových školních budov a zřizování nových škol, a to nejen obecných, resp. měšťanských. Rozvoj textilního průmyslu si vynutil vznik odborného školství. První náchodskou odbornou školou byla odborná škola tkalcovská; byla sem přenesena v r. 1880, hned v počáteční fázi rozvoje textilního průmyslu, z Jindřichova Hradce, kde byla založena v r. 1874; neměla zde však potřebné zázemí.

Také založení druhé odborné školy, v našem případě obchodní, si vynutily stejné okolnosti. Počátkem září 1896 rozeslal ředitel a současně také zřizovatel a majitel této nové soukromé školy František Švorc městským úřadům v sousedních městech plakáty s tímto textem: "Střední škola obchodní poskytovati bude pp. posluchačům, chtícím se věnovati obchodu, jakož i těm, kteří již obchodu se věnovali, důkladného theoretického i praktického vzdělání ve vědách obchodních tak, aby se stali způsobilými k administrativní službě ve velkoobchodech, továrnách nebo závodech peněžních, i aby pro případ, že samostatnými obchodníky neb továrníky státi se měli, nabyli potřebných vědomostí obchodních." Dále se oznamuje, že "škola tato zařízena bude způsobem moderním, aby plně vyhovovala nynějším požadavkům. Učebná osnova ústavu jest novou, zdokonalenou osnovou učiva věd obchodních, odpovídající přesně potřebám pp. posluchačů.

Tak ku příkladu: jako zvláštní předměty vyučovací zavedeny na ústavě celnictví, poštovnictví, dopravnictví a psaní na strojích psacích. (Později zavedeno bude i počítání strojem).

Při ústavě zřízena bude též dívčí škola obchodní, poskytující odborného vzdělání dívkám, které chtí dodělati se místa v kanceláři obchodního nebo průmyslového závodu, nebo které míní nastoupiti praxi u c. k. úřadu poštovního".

Zahájení prvního školního roku se konalo 17. září 1896 Již v roce 1898 převzal školu Antonín J. Svoboda, pod jehož vedením si škola získala nesporné renomé.V r. 1917 A. J. Svoboda zemřel; existují však jisté náznaky, že již v posledních letech jeho života v důsledku nemoci ztrácela škola svoji dosavadní dobrou úroveň. Postupně sílilo volání po zřízení veřejné obchodní školy, kterou by vydržovalo město; to však pečovalo o více škol a nemělo potřebné finanční prostředky. Proto již 29. února 1917 přijalo obecní zastupitelstvo usnesení navrhnout "okresnímu výboru, aby zřídil veřejnou dvojtřídní školu obchodní v Náchodě". V červnu 1918 podala obec žádost o zřízení školy okresnímu výboru, který provedl za pomoci dotazníků průzkum, jaké náklady by si zřízení a vydržování školy vyžádalo. Stavba školní budovy by stála asi K 200 000,-, vydržování školy v pronajatých místnostech přijde ročně asi na K 35 000,-; z toho připadá většina na subvence, takže zřizovatel a vydržoval doplácí jen několik tisíc korun. Okresní zastupitelstvo se věcí zabývalo 17. června 1918 za předsednictví okresního starosty JUDr. Josefa Čížka, který tento záměr podpořil, a usneslo se školu zřídit v pronajatých prostorech. Okresní výbor se usnesl na otevření veřejné dvoutřídní okresní obchodní školy od počátku školního roku 1919-1920; byla pro ni zvolena budova Bartoňova sirotčince po předchozím souhlasu jeho zakladatele Josefa Bartoně st. a na základě souhlasu ministerstva školství a národní osvěty (dále MŠANO) s umístěním školy do místností v prvním poschodí sirotčince.

Na konci prvního školního roku vyvstala vedení školy starost s umístěním dvou nových tříd, pro něž v Bartoňově sirotčinci nebylo místo. Posléze bylo navázáno jednání s Mautnerovými textilními závody (dále MTZ), a. s. se sídlem v Praze o pronájem prvního poschodí bývalého válečného lazaretu (Borská 619). Prezident společnosti Isidora Mautnera souhlasil s adaptací potřebných prostorů a s jejich pronájmem na jeden rok.

Již v dubnu 1921 požadovala správa MTZ vyklizení pronajatých místností do konce školního roku, protože chtěla budovu využít k původnímu účelu. Okresní správní komise doporučila na schůzi konané 26. října 1921 zahájit stavbu budovy okresní obchodní školy.

Vyučování v nové budově začalo 1. února 1926, její slavnostní otevření se však uskutečnila až 26. září téhož roku.

Není samozřejmě možné sledovat další osudy náchodské obchodní školy rok po roku. Koncem r. 1939 Městský úřad v Náchodě zahájil jednání s okolními městy o zřízení obchodní akademie. MŠANO sdělilo, že další obchodní akademie zřizovat nemíní. Mezitím s obdobnou iniciativou přišel také Městský úřad v Červeném Kostelci, který usiloval o převedení obchodní školy do Červeného Kostelce. Městský úřad v Náchodě v dalším jednání poukazoval na to, že přirozeným střediskem regionu je Náchod, a především na špatné spojení většiny měst a významných obcí (Hronova, České Skalice, Nového Města nad Metují, Nového Hrádku, Police nad Metují včetně Náchoda) s Červeným Kostelcem, který leží na periferii náchodského průmyslového regionu; k přesídlení školy z Náchoda nakonec nedošlo.

Těžkým obdobím nacistické okupace převedl školu Josef Černý, který byl dekretem MŠANO z 1. září 1938 jmenován ředitelem. Přijímací zkoušky do prvního ročníku se sice v polovině července 1944 konaly, avšak MŠANO svým výnosem z 22. srpna 1944 obchodní školu vzhledem k totálnímu nasazení žactva uzavřelo. Vyučovalo se pouze na učňovské (původně kupecké) škole. Také někteří vyučující byli totálně nasazeni Avšak již koncem ledna 1945 se škola stala předmětem zájmu německých důstojníků i okresního hejtmana a 2. února byla budova zabrána pro německý válečný lazaret (který se odstěhoval až v noci z 8. na 9. května 1945) Počátkem dubna se ředitel J. Černý stal na výzvu náchodského policejního ředitele JUDr. Jana Chudoby členem formujícího se revolučního okresního národního výboru. Již v prvních dnech po osvobození (16.-19. května) se za účasti žáků uklízela školní budova a v úterý 23. května bylo v plném rozsahu zahájeno vyučování.

K otevření prvního ročníku obchodní akademie poprvé došlo již v roce 1940. V průběhu školního roku však bylo studium z příkazu okupačních orgánů zrušeno. Někteří studenti odešli do jiných měst, někteří přešli na veřejnou obchodní školu.

17. června 1945 bylo vyhověno žádosti o zřízení obchodní akademie. Ve dnech 28 - 30. září oslavila škola opožděné 25. výročí založení veřejné obchodní školy a zároveň založení obchodní akademie.

Obchodní akademie s přičleněnou obchodní školou byla nyní vydržována ONV (na rozdíl od ostatních náchodských školy, které byly ve správě města hradícího převážně jejich věcné náklady). Budova z r. 1926 však již oběma školám nepostačovala, "a proto ONV se usnesl rozšířiti školní budovu tak, aby svému účelu náležitě vyhovovala. Stavět se ale nezačalo ani v r. 1948, ani později.

Od školního roku 1949-50 došlo k přejmenování školy na hospodářskou školu a vyšší hospodářskou školu, od školního roku 1954-55 na hospodářskou školu - čtyřleté studium, k další změně názvu došlo ve škol. roce 1961-62 na ekonomickou školu a střední ekonomickou školu.

Na sklonku 60. let bylo zavedeno pomaturitní studium absolventů středních škol, zpočátku jednoleté, od školního roku 1974-1975 dvouleté, zaměřené na výpočetní techniku a zpracování informací. Ve školním roce 1978-1979 vyšli poslední absolventi dvouletého studia (ekonomická škola) a později z budovy odešla učňovská škola.

Od školního roku 1991-1992 nese škola opět původní a možno říci že výstižný název Obchodní akademie v Náchodě. V dalším školním roce začala rozsáhlá přestavba školní budovy, která se týkala především půdy a bývalého ředitelského domku. Byly vybudovány nové učebny výpočetní techniky a cizích jazyků, nové kabinety a pracovny pro vyučující.

Škola vychovávala vždy absolventy, kteří nacházeli uplatnění v hospodářském i obchodním životě, ať to byli již absolventi původní soukromé obchodní školy, dvouleté veřejné obchodní školy, obchodní akademie, vyšší hospodářské školy, střední ekonomické školy, dvouleté ekonomické školy, večerního studia, studia absolventů středních škol a dalších typů vzdělávání; svou kladnou roli sehrála také při výuce prodavačů, a to jak v době, kdy při ní působila kupecká škola i později, kdy zde byla učňovská škola. Mnozí z jejích absolventů dosáhli později vysokoškolského vzdělání a někteří z nich také dnes zastávají významná místa v hospodářském i finančním světě