Startseite

Languages

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška žáků středních škol probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (§77 - §82) (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Podrobné informace o maturitní zkoušce (společné části) lze nalézt na www.novamaturita.cz .

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška - jarní a podzimní termín 2014/15

 

Ve společné části je tvořena 2 povinnými zkouškami (pro rok 2014/15) z těchto předmětů:

1. Český jazyk a literatura

2. Cizí jazyk (anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk) nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů cizí jazyk nebo matematika.

Opravné zkoušky:

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje pouze tu dílčí zkoušku, kterou nevykonal úspěšně. Ostatní úspěšně složené části komplexní zkoušky se mu započítávají z předchozího období. 

Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají!.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k jarnímu termínu do 1. prosince 2014
  • k podzimnímu termínu do 25. června 2015

Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval.

Profilová část maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci škol a žáků, k uplatnění jejich specifik a vzdělávacích záměrů. Skládá se ze tří povinných zkoušek a z maximálně dvou zkoušek nepovinných. Na rozdíl od společné části je stanovení obsahu, formy a témat zkoušek v profilové části maturity v pravomoci ředitele školy.

Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Ústní zkoušky jsou v jarním termínu stanoveny ředitelem školy pro třídy 4.A a 4.B od 18.5. – 22.5.2015 a pro třídu 4.C od 25.5. – 29.5.2015.

Profilová zkouška v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

Ústní maturitní zkouška –dva předměty - student si volí ze tří předmětů: Účetnictví (25 témat), Ekonomika (25 témat), Druhý cizí jazyk (25 témat), jiný než ve společné části maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

1. den – 3 hodiny EKO (135 bodů))

2. den – 4 hodiny Účetnictví (180 bodů),zkouška se koná na PC

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 54 bodů z EKO a zároveň 72 bodů z UCE.

Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie si žáci mohou volit v profilové části navíc dvě nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk, informatika, matematika (výběr dvou ze tří).

Profilová zkouška v oboru  18-20-M/02 Informační technologie

Ústní maturitní zkouška – dva předměty Ekonomika (25 témat) a Odborné předměty ICT

Zkouška z Odborných předmětů ICT bude obsahovat 25 maturitních otázek z předmětů Aplikace na PC (4 otázky), Grafika na PC (5 otázek), Hardware (5 otázek), Operační systémy (6 otázek), Počítačové sítě (4 otázky) a jedna otázka na bude zaměřena na oblast HTML a CSS.

Praktická maturitní zkouška – bude probíhat ve dvou dnech:

1. den – 5 hodin programování (250 bodů)

2. den – 2 hodiny grafických prací (100 bodů)

a 2 hodiny zadání z předmětu Aplikace na PC (100 bodů)

K úspěšnému splnění bude nutné získat minimálně 30% bodů z každé části. Nesplní-li žák některou z částí, opakuje pouze tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

U oboru 18-20-M/02 Informační technologie si žáci mohou volit v profilové části navíc dvě nepovinné zkoušky z předmětů druhý cizí jazyk a matematika. Žák nemůže mít stejný cizí jazyk ve společné i v profilové části maturitní zkoušky. 

Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na maturitním vysvědčení, do celkového výsledku maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Vše výše uvedené platí pro jarní i podzimní zkušební období.  

Náhradní a opravné zkoušky

Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty roku se konají v měsíci září  (společná i profilová část maturitní zkoušky) následujícího školního roku. Opět se konají podle jednotného zkušebního schématu, který je však stanoven až na základě přihlášek žáků 

Pozvánku ke konání náhradních a opravných zkoušek obdrží žák nejpozději v průběhu posledního týdne prázdnin (přípravného týdne) na své „kmenové“ škole. V pozvánce bude uvedeno kam a kdy se má k příslušné zkoušce (zkouškám) dostavit.

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

V Náchodě  15.9.2014

                                                                                                         RNDr. Věra Svatošová

                                                                                                                Ředitelka školy

 

AnhangGröße
Témata pro ústní maturitní zkoušku z ANJ31.06 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z NEJ28.28 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z FRJ29.24 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z RUJ26.36 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKO IE24.2 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z INT OA33.38 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z MAT29.16 KB
Témata pro ústní MZ z Odborných předmětů ICT IT21.98 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z UCE OA21 KB
Seznam titulů k maturitní zkoušce z ČJL27 KB
Témata pro ústní maturitní zkoušku z EKO OA187 KB